QUALITY
Kalite Güvence / Quality Assurance

QUALITY ASSURANCE
As Kale Aero and its employees;

1- As a leading player in the Aerospace and Defense Industry, we aim to achieve and exceed customer satisfaction with a continuous improvement and development approach. On-time Quality and On-Time Delivery are our main goals.
2- While achieving these targets, we aim to achieve sustainable growth and profitability by fulfilling legal and sectoral requirements and regulations.
3- We aim to include talented and competent brain power, to ensure their development and expertise through continuous trainings within the framework of our quality culture and to gain total quality awareness.
4- We form the Information Security Management System within the framework of our responsibility towards customers, the Occupational Safety Management System within the framework of our responsibility towards our employees and the Environmental Management System within the framework of our responsibility to the environment and make the requirements of these management systems a part of our business processes.
5- Our vision is to achieve operational excellence by guiding ourselves to lean manufacturing methods and continuous improvement approach and to ensure sustainable customer satisfaction.

KALİTE GÜVENCE
Kale Havacılık Sanayi A.Ş. ve çalışanları olarak;

1- Havacılık ve Savunma Sanayiinde lider bir oyuncu olarak sürekli iyileşirme ve geliştirme yaklaşımıyla müşteri memnuniyetini beklentilerini sağlamayı ve aşmayı hedefleriz. Zamanında Kalite ve Zamanında Teslimat hedeflerini sağlamak en temel hedefimizdir.
2- Bu hedeflerimizi gerçekleştirirken yasal ve sektörel gereksinimleri ve yükümlülükleri yerine getirerek sürdürülebilir büyüme ve karlılığı sağlamayı amaçlarız.
3- Yetenekli ve yetkin beyin gücünü bünyemize katmayı, kalite kültürümüz çerçevesinde sürekli eğitimlerle gelişimlerini ve uzmanlaşmalarını sağlamayı ve toplam kalite bilincini kazandırmayı hedefleriz.
4- Müşterilere karşı olan sorumluluğumuz çerçevesinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, çalışanlarımıza karşı olan sorumluluğumuz çerçevesinde İş Güvenliği Yönetim Sistemini ve çevreye olan sorumluluğumuz çerçevesinde Çevre Yönetim Sistemini oluşturur ve bu yönetim sistemlerinin gereklerini iş süreçlerimizin bir parçası haline getiririz.
5- Vizyonumuz yalın üretim yöntemlerini ve sürekli iyiletiştirme yaklaşımını kendimize kılavuz alarak opererasyonel mükemmelliği yakalamak için var gücümüzle çalışmak ve sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağlamaktır.


Approvals

Chemical Processes


Primer / Paint / Dry Film & Marking


Heat Treatment Processes


Welding Processes


Surface Eachment Processes


Subtier Management

This document provides guidance to suppliers of KaleAero to ensure purchase order and technical requirements are maintained.
The guide provides an overview of subtier management activities for a variety of commodities and processes. Each supplier should determine the level of implementation that is appropriate for the various suppliers in their supply chain.


Environment Management / Çevre Yönetimi

ENVIRONMENT MANAGEMENT
As Kale Aero and its employees; while carrying out our production processes and operations with the awareness of the necessity of protecting the environment and the inheritance of nature to be left to future generations; we guarantee that;

1- Sharing the responsibility of production and consumption respecting to nature, people and society,
2- Determining our environmental impacts and dimensions, keeping them under control with continuous monitoring, prioritizing the principle of preventing pollution at its source, improving our negative impacts and improving our positive impacts,
3- Using efficiently raw material and energy resources by optimizing the use of natural resources,
4- Managing the wastes generated as a result of our activities in a way that does not cause environmental pollution and contributing to sustainable development by considering the opportunities of reuse / recycling / recovery from a resource saving perspective,
5- Improving our management system and environmental performance based on environmental legislation, standards and other conditions,
6- Creating internalized environmental awareness and creating positive impact by increasing the environmental awareness of all our employees and stakeholders we affect.

ÇEVRE YÖNETİMİ
Kale Havacılık San A.Ş. ve çalışanları olarak; üretim süreçlerimizi ve operasyonlarımızı yürütürken, çevrenin korunması gerekliliği ve doğanın gelecek nesillere bırakılması gereken bir miras olduğu bilinciyle;

1- Doğaya, İnsana ve Topluma saygılı üretim ve tüketim sorumluluğunu paylaşmayı,
2- Çevre etki ve boyutlarımızı belirleyerek sürekli takip ile kontrol altında tutmayı, kirliliği kaynağında önleme ilkesini önceliklendirerek olumsuz etkilerimizi iyileştirmeyi ve pozitif etkilerimizi geliştirmeyi,
3- Doğal kaynak kullanımını optimize ederek hammadde ve enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,
4- Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıklarımızın çevre kirlenmesine yol açmayacak şekilde yönetimini yapmayı ve kaynak tasarrufu bakış açısıyla tekrar kullanım/geri dönüşüm/geri kazanım imkanlarını göz önünde bulundurarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı,
5- Çevre ile ilgili yasal mevzuatları, standartları ve diğer şartları temel alarak yönetim sistemimizi ve çevre performansımızı geliştirmeyi,
6- Tüm çalışanlarımızın ve etki ettiğimiz paydaşlarımızın çevre farkındalığını artırarak içselleştirilmiş çevre bilincini oluşturmayı ve olumlu etki yaratmayı,
Taahhüt ederiz.

Occupational Health Safety/İş Güvenliği Politikası

OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY
As Kale Aero and its employees; while conducting our production processes and operations; in order for all our subcontractors, visitors and other stakeholders to adopt a culture of occupational health and safety;
1- Performing legal legislations and other conditions related to occupational health and safety,
2- Predeterminating situations that may lead to possible injuries and health impairment from the analytical perspective of risk assessment methodologies; to take all necessary preventions and to evaluate the opportunities that may arise from them; in this regard to ensure that all our employees and stakeholders make use of verbal and written communication resources in the most effective way and to encourage the participation of people, to follow the technological developments as well as the possibilities of the existing infrastructure, to ensure that the work is carried out in the safest environment,
3- Reviewing occupational health and safety targets every year, developing and improving these targets compared to the previous year,
4- Increasing occupational health and safety awareness and creating sustainable results through trainings, visual studies and activities where employees participate directly,
5- Following and improving the Occupational Health and Safety Management System jibe with individual performance processes and company objectives.

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Kale Havacılık San. A.Ş. ve çalışanları olarak, üretim süreçlerimizi ve operasyonlarımızı yürütürken; tüm alt işverenlerimizin, ziyaretçilerimizin ve diğer paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimsemeleri amacıyla;

1- İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi,
2- Risk değerlendirme metodolojilerinin analitik bakış açısıyla olası yaralanmalara ve sağlık bozulmalarına sebep olabilecek durumları önceden tespit ederek; gerekli tüm önlemleri almayı, bunlardan doğabilecek fırsatları değerlendirmeyi, bu bağlamda; tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın sözlü ve yazılı iletişim kaynaklarını en etkin şekilde kullanmasını sağlamayı ve kişilerin katılımını teşvik etmeyi, mevcut altyapının olanaklarının yanı sıra teknolojik gelişimleri takip ederek en güvenli ortamda çalışma yapılmasını sağlamayı,
3- İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerini her yıl gözden geçirmeyi, bu hedefleri bir önceki yıla göre geliştirme ve iyileştirmeyi,
4- Eğitimler, görsel çalışmalar ve çalışanların birebir katılımcı oldukları etkinlikler ile iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmayı ve sürdürülebilir sonuçlar yaratmayı,
5- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini, bireysel performans süreçleri ve şirket hedefleri ile örtüştürerek takip etmeyi ve geliştirmeyi
taahhüt ederiz.

Information Security Management / Bilgi Güvenliği Politikası

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT
As Kale Aero and its employees; for the purpose of protecting the confidentiality of the information, which belong to our customers, employees, company and stakeholders, under our possession, ensuring the continuous currency and accuracy of the information and making them available in case of necessity;
As Kale Aero and its employees, we guarantee that;
1- Secure information by ensuring the accessibility, integrity and confidentiality of all information required for our activities
2- Protect the information of the employees, customers and third parties,
3- Form business continuity plans, make risk analysis against changing and developing information security threats and take proactive measures,
4- Apply the information security management system conditions as to fulfil the requirements of the national and international laws, as well as to document and continuously improve them,
5- Raise awareness among the employees, customers and third parties in terms of information security

Together with the other management systems we apply, we manage the Information Security Management System in an integrated manner and continue working with all of our power to be a pioneer company in the Defence and Aerospace sector in terms of information security.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Kale Havacılık Sanayi A.Ş. ve çalışanları olarak; müşterilerimize, çalışanlarımıza, şirketimize ve paydaşlarımıza ait haiz olduğumuz bilgilerin gizliliğini korumak, bilgilerin sürekli güncel ve doğru kalmasını temin etmek ve ihtiyaç duyulduğunda erişebilmek amacıyla;

Kale Havacılık Sanayi A.Ş. ve çalışanları olarak;
1- Faaliyetlerimizde gerekli olan her türlü bilginin erişilebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayarak bilgiyi güvence altına almayı,
2- Çalışanlar, müşteriler ve üçüncü taraflara ait bilgileri korumayı,
3- İş sürekliliği planlarını oluşturmayı, değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri yaparak proaktif önlemler almayı,
4- Bilgi güvenliği yönetim sistemi şartlarını, ulusal ve uluslararası yasaların gerekliliklerini yerine getirecek şekilde uygulamayı, dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
5- Çalışanları, müşterileri ve üçüncü tarafları bilgi güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi,
taahhüt ederiz.

Uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini de bütünleşik bir şekilde yöneterek, Savunma ve Havacılık sektöründe bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam etmekteyiz.